top of page

על המרכז הארצי להתפתחות מקצועית במדעים וטכנולוגיה בשלומי

המרכז הארצי להתפתחות מקצועית לעובדי הוראה במדעים וטכנולוגיה בשלומי נקבע ע"י מנכ"ל המשרד בשנת 1993, כמוסד מוביל בכל הנוגע לקורסים להתפתחות מקצועית לעובדי הוראה במדעים, טכנולוגיה, מתמטיקה ומחשבים.

 

הקמת המרכז היא פועל יוצא של דו"ח הועדה בראשותו של פרופ' חיים הררי.

היעד המרכזי של המרכז הוא העלאת איכות ורמת ההוראה בתחומי מדע, טכנולוגיה ושיפור מיומנויות המורה בהוראה ועבודה בסביבה דיגיטלית.

 

מתקני הלימוד במרכז נבנו במגמה לאפשר קיום קורסים להתפתחות מקצועית בתנאי לימוד משופרים, משולבים באירוח מלא, ובתנאי פנימייה נוחים.

 

חדרי הלימוד צוידו בציוד מעבדתי ובאמצעי עזר חדישים להוראה, במחשבים ובתקשורת שיאפשרו קיום קורסים ברמה גבוהה והסביבה הטבעית הקרובה של המרכז מזמנת התנסויות בלמידה חוץ-כיתתית משמעותית.

 

המרכז מופעל על ידי האגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה באמצעות הזכיין אוניברסיטת אריאל בשומרון.

bottom of page