top of page

מטרות המרכז

  • לקדם את ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה בישראל, בתחומים הרלוונטיים.

  • להטמיע את מדיניות המשרד לביצוע תכוניות לימודים שנתיות ורב שנתיות בכל תחומי הידע הקשורים ליעדי המרכז.

  • הטמעת עיקרי תכנית התקשוב – "התאמת מערכת החינוך למאה ה 21" לעובדי ההוראה במערכת החינוך.

  • ללמד דרכי הוראה מגוונות ולהדגיש את אופן יישומן בתכניות לימודים במדע וטכנולוגיה, תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראתם.

  • להכיר למורים סביבות למידה חוץ כיתתיות מגוונות.

  • קידום הישגים בהוראת מדע וטכנולוגיה באמצעות – שיפור מיומנויות עשייה (תקשורת מדעית, פתרון בעיות, הפעלת ציוד, מדעי, הערכה ועוד).

  • להטמיע טכנולוגיות חדשות בהוראה לאוכלוסיות יעד בנושאים נבחרים בזמן קצר (כמו אמצעי קצה שונים)

  •  

bottom of page