top of page

אוכלוסיות היעד

עובדי הוראה של כל שכבות הגיל במערכת החינוך, ובכלל זה: מורים, גננות, מפקחים, מנהלים, מדריכים, מורים מובילים, תומכי הוראה (לבורנטים, טכנאי מחשבים)-  כולל קורסים בית ספריים 

 

bottom of page